Lesmateriaal ERK

Het lesmateriaal Werken aan Engels voldoet aan de eisen gesteld in het Europees Referentie Kader (ERK, 2001), welke ontwikkeld zijn voor het vreemde talen onderwijs. Er wordt voornamelijk ingegaan op niveau A1 van het ERK. Daarnaast voldoet het materiaal aan de kerndoelen voor het VSO (2014) De doelen behorende bij de referentiekaders zijn verwerkt in de verschillende modules van Werken aan Engels. 

Binnen de modules worden de doelen in aansprekende, praktische contexten  aangeboden en geoefend. Het lesmateriaal bevat voldoende oefenstof en heeft een rustige bladspiegel. 

De modulaire werkwijze zorgt ervoor dat er voor elke leerling een passende leerlijn samengesteld kan worden. Deze leerlijn kan zo vormgeven worden dat het aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling en daardoor passend is bij het uitstroomprofiel.